KWESTIONARIUSZ KANDYDATA
na studia MBA
 
RODZAJ STUDIÓW
Type of study
Kierunek studiów:
Study major:
Specjalność (dotyczy tylko MBA KSB+MASTER in Managerial Communication):
Specialisation (applies only to MBA KSB+MASTER in Managerial Communication):
DANE OSOBOWE
Identity details
Nazwisko:
Surname:
Imię:
Name:
Nazwisko panieńskie:
Maiden name:
Płeć:
Gender:
mężczyzna (male) kobieta (female)
Imię ojca:
Father's name:
Imię matki:
Mother's name:
Data urodzenia:
Date of birth:
dd-mm-rrrr (dd-mm-yyyy)
Miejsce urodzenia:
Place of birth:
Województwo:
Voivodship:
Obywatelstwo (kraj):
Citizenship:
Karta stałego pobytu:
Polish residence card:
Karta Polaka:
Card of the Pole:
Kraj, w którym została wydana wiza:
Country where the visa was issued:
DANE IDENTYFIKACYJNE
Identity data
Nr PESEL:
Personal identification number:

Candidates who do not have PESEL number are requested to enter
their birth date in format: yy-mm-dd, and then add in the end five zeroes,
eg for 25th of November 1974: 74112500000.
Seria i numer dowodu osobistego / seria i numer paszportu:
Personal identity card number / passport number:
ADRES ZAMIESZKANIA
Permanent/residential address
Kraj:
Country:
Kod pocztowy, miejscowość:
Postal code, city:
Ulica, nr domu, nr mieszkania:
Street, bldg number, apartment number:
ADRES DO KORESPONDENCJI (podaj, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Correspondence address (fill if it’s different than residential adress)
Kraj:
Country:
Kod pocztowy, miejscowość:
Postal code, city:
Ulica, nr domu, nr mieszkania:
Street, bldg number, apartment number:
DANE KONTAKTOWE
Contact details
Telefon domowy:
Phone:
Telefon komórkowy:
Mobile:
Adres email:
Email:
Konto w mediach społecznościowych np. LinkedIn (nieobowiązkowe):
link to your social media profile e.g. LinkedIn (optional):
WYKSZTAŁCENIE
Education
1. Najwyższy uzyskany tytuł zawodowy / stopień naukowy (dr, mgr, lic., inż.):
Highest education degree (PhD/bachelor degree/master degree):
Nazwa uczelni:
School:
Rok ukończenia:
Graduation year:
NNNN
Kierunek/specjalność:
Major/specialisation:
2. Poprzedni uzyskany tytuł zawodowy (mgr, lic., inż.):
Previous education degree (bachelor degree/master degree):
Nazwa uczelni:
School:
Rok ukończenia:
Graduation year:
NNNN
Kierunek/specjalność:
Major/specialisation:
3. W którym kraju napisałaś/eś maturę?:
In which country you received high school diploma (secondary school diploma):
SZKOLENIA, DODATKOWE WYKSZTAŁCENIE
Training/Post-graduate courses
1. Nazwa szkoły:
School:
Data ukończenia:
Date of completion:
dd-mm-rrrr (dd-mm-yyyy)
Specjalność:
Specialisation:
2. Nazwa szkoły:
School:
Data ukończenia:
Date of completion:
dd-mm-rrrr (dd-mm-yyyy)
Specjalność:
Specialisation:
3. Nazwa szkoły:
School:
Data ukończenia:
Date of completion:
dd-mm-rrrr (dd-mm-yyyy)
Specjalność:
Specialisation:
4. Nazwa szkoły:
School:
Data ukończenia:
Date of completion:
dd-mm-rrrr (dd-mm-yyyy)
Specjalność:
Specialisation:
5. Nazwa szkoły:
School:
Data ukończenia:
Date of completion:
dd-mm-rrrr (dd-mm-yyyy)
Specjalność:
Specialisation:
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Fluency in English
Samoocena (od 1 do 5):
Self-assessment (1 to 5):
POSIADANE CERTYFIKATY, DYPLOMY UKOŃCZENIA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
English language certificates
Rodzaj egzaminu, ocena:
Type of examination, grade:
Rodzaj egzaminu, ocena:
Type of examination, grade:
Rodzaj egzaminu, ocena:
Type of examination, grade:
Rodzaj egzaminu, ocena:
Type of examination, grade:
Rodzaj egzaminu, ocena:
Type of examination, grade:
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Professional experience
1. Nazwa aktualnego miejsca pracy:
Current place of work:
Branża:
Economic sector:
Kraj:
Country:
Kod pocztowy, miejscowość:
Postal code, city:
Ulica, nr domu:
Street, bldg number:
Telefon:
Phone:
Czas zatrudnienia:
Tenure:
Pełnione stanowisko:
Position held:
Zakres odpowiedzialności:
Scope of responsibility:
Miejsce kandydata
w strukturze stanowiskowej:
Candidate's position within the company framework:

2. Poprzednie miejsce pracy:
Previous place of work:
Czas zatrudnienia:
Tenure:
Pełnione stanowisko:
Position held:
Zakres odpowiedzialności:
Scope of responsibility:
3. Poprzednie miejsce pracy:
Previous place of work:
Czas zatrudnienia:
Tenure:
Pełnione stanowisko:
Position held:
Zakres odpowiedzialności:
Scope of responsibility:
REFERENCJE
References
1. Imię i nazwisko:
Name and surname:
Tytuł/stanowisko:
Title/position:
Email:
Email:
Telefon:
Phone:
2. Imię i nazwisko:
Name and surname:
Tytuł/stanowisko:
Title/position:
Email:
Email:
Telefon:
Phone:
ŹRÓDŁO WIEDZY NA TEMAT STUDIÓW MBA
Where have you learnt about MBA studies?
Reklama w prasie:
Ads in dailies/Ads in professional journals:

np. Forbes, Gazeta Krakowska etc.
Informator o studiach:
Brochure:
Reklama w Internecie:
Ads on the web:
Strona internetowa KSB
CSB website

Strona internetowa UEK
CUE website

Reklama na portalach internetowych np. marr.pl, tarr.pl, wp.pl, tokfm.pl etc
ads on the website e.g. marr.pl, tarr.pl, wp.pl, tokfm.pl etc

Wyszukiwarka google
Google search

mbaportal.pl


Prezentacja KSB na innych stronach internetowcyh
Presentation of CSB on the another website e.g. pespektywy.pl , uczelnie.pl etc

Reklama w radiu:
Radio ads:

jakim?
Absolwenci KSB:
CSB Alumni:
Inne:
Other sources:
ŹRÓDŁO FINANSOWANA STUDIÓW
Source of financing studies
Executive MBA

Opłata rekrutacyjna Recruitment fee: 200 Euro lub 850 PLN
Opłata Tuition fee: 14000 EURO lub/or 63000 PLN
sem. I (30%) - 4200 EURO lub/or 18900 PLN
sem. II (25%) - 3500 EURO lub/or 15750 PLN
sem. III (25%) - 3500 EURO lub/or 15750 PLN
sem. IV (20%) - 2800 EURO lub/or 12600 PLN
International MBA

Opłata rekrutacyjna Recruitment fee: 200 Euro lub 850 PLN
Opłata Tuition fee: 12500 EURO lub/or 59000 PLN
sem. I (30%) - 3750 EURO lub/or 17700 PLN
sem. II (25%) - 3125 EURO lub/or 14750 PLN
sem. III (25%) - 3125 EURO lub/or 14750 PLN
sem. IV (20%) - 2500 EURO lub/or 11800 PLN
MBA KSB + MASTER

Opłata rekrutacyjna Recruitment fee: 100 EUR lub 450 PLN
Opłata Tuition fee: 8100 EURO lub/or 36000 PLN
sem. I (50%) - 4050 EURO lub/or 18000 PLN
sem. II (25%) - 2025 EURO lub/or 9000 PLN
sem. III (25%) - 2025 EURO lub/or 9000 PLN
Źródło finansowania studiów
Source of financing studies
indywidualnie (individual)
firma (company)
płatność łączona: indywidualnie + firma (combined payment: individual + company)

Jeżeli studia finansuje pracodawca, do kwestionariusza osobowego proszę dołączyć wypełnioną przez pracodawcę KARTĘ ZGŁOSZENIA.
In case the MBA study is financed by candidate's company, please enclose to the questionnaire an APPLICATION FORM filled in bosoba y the employer.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

I agree to the processing of my personal data contained in the form for marketing purposes conducted by the Cracow University of Economics - Cracow School of Business in accordance with art. 6 par. pt. I in the General Data Protection Regulation (GDPR).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych / Information obligation (GDPR)


Zarejestruj dane, a następnie wydrukuj wyświetloną ankietę, podpisz ją i dostarcz, wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, do Biura Studiów MBA Krakowskiej Szkoły Bizesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Please register displayed data and print the questionnaire, sign it and deliver together with other needed documents to MBA Office - Cracow School of Business at Cracow University of Economics.