KWESTIONARIUSZ KANDYDATA
na studia MBA
 
RODZAJ STUDIÓW
Type of study
Kierunek studiów:
Study major:
Specjalność (dotyczy tylko MBA KSB+MASTER):
Specialisation (applies only to MBA KSB+MASTER):
DANE OSOBOWE
Identity details
Nazwisko:
Surname:
Imię:
Name:
Nazwisko panieńskie:
Maiden name:
Płeć:
Gender:
mężczyzna (male) kobieta (female)
Imię ojca:
Father's name:
Imię matki:
Mother's name:
Data urodzenia:
Date of birth:
dd-mm-rrrr (dd-mm-yyyy)
Miejsce urodzenia:
Place of birth:
Województwo:
Voivodship:
Obywatelstwo (kraj):
Citizenship:
Karta stałego pobytu:
Permanent residence card:
Karta Polaka:
Card of the Pole:
Kraj, w którym została wydana wiza:
Country where the visa was issued:
DANE IDENTYFIKACYJNE
Identity data
Nr PESEL:
Personal identification number:

Candidates who do not have PESEL number are requested to enter
their birth date in format: yy-mm-dd, and then add in the end five zeroes,
eg for 25th of November 1974: 74112500000.
Nr dowodu osobistego / numer paszportu:
Personal identity card number / passport number:
NIP:
NIP:
ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA
Permanent address
Kraj:
Country:
Kod pocztowy, miejscowość:
Postal code, city:
Ulica, nr domu, nr mieszkania:
Street, bldg number, apartment number:
ADRES DO KORESPONDENCJI
Correspondence address
Kraj:
Country:
Kod pocztowy, miejscowość:
Postal code, city:
Ulica, nr domu, nr mieszkania:
Street, bldg number, apartment number:
DANE KONTAKTOWE
Contact details
Telefon domowy:
Phone:
Telefon komórkowy:
Mobile:
Adres email:
Email:
WYKSZTAŁCENIE
Education
Nazwa uczelni:
School:
Rok ukończenia:
Graduation year:
NNNN
Kierunek/specjalność:
Major/specialisation:
SZKOLENIA, DODATKOWE WYKSZTAŁCENIE
Training/Post-graduate courses
1. Nazwa szkoły:
School:
Data ukończenia:
Date of completion:
dd-mm-rrrr (dd-mm-yyyy)
Specjalność:
Specialisation:
2. Nazwa szkoły:
School:
Data ukończenia:
Date of completion:
dd-mm-rrrr (dd-mm-yyyy)
Specjalność:
Specialisation:
3. Nazwa szkoły:
School:
Data ukończenia:
Date of completion:
dd-mm-rrrr (dd-mm-yyyy)
Specjalność:
Specialisation:
4. Nazwa szkoły:
School:
Data ukończenia:
Date of completion:
dd-mm-rrrr (dd-mm-yyyy)
Specjalność:
Specialisation:
5. Nazwa szkoły:
School:
Data ukończenia:
Date of completion:
dd-mm-rrrr (dd-mm-yyyy)
Specjalność:
Specialisation:
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Fluency in English
Samoocena (od 1 do 5):
Self-assessment (1 to 5):
POSIADANE CERTYFIKATY, DYPLOMY UKOŃCZENIA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
English language certificates
Rodzaj egzaminu, ocena:
Type of examination, grade:
Rodzaj egzaminu, ocena:
Type of examination, grade:
Rodzaj egzaminu, ocena:
Type of examination, grade:
Rodzaj egzaminu, ocena:
Type of examination, grade:
Rodzaj egzaminu, ocena:
Type of examination, grade:
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Professional experience
1. Nazwa aktualnego miejsca pracy:
Current place of work:
Branża:
Economic sector:
Kraj:
Country:
Kod pocztowy, miejscowość:
Postal code, city:
Ulica, nr domu:
Street, bldg number:
Telefon:
Phone:
Faks:
Fax:
Czas zatrudnienia:
Tenure:
Pełnione stanowisko:
Position held:
Zakres odpowiedzialności:
Scope of responsibility:
Miejsce kandydata
w strukturze stanowiskowej:
Candidate's position within the company framework:

2. Poprzednie miejsce pracy:
Previous place of work:
Czas zatrudnienia:
Tenure:
Pełnione stanowisko:
Position held:
Zakres odpowiedzialności:
Scope of responsibility:
3. Poprzednie miejsce pracy:
Previous place of work:
Czas zatrudnienia:
Tenure:
Pełnione stanowisko:
Position held:
Zakres odpowiedzialności:
Scope of responsibility:
REFERENCJE
References
1. Imię i nazwisko:
Name and surname:
Tytuł/stanowisko:
Title/position:
Adres:
Address:
Telefon:
Phone:
2. Imię i nazwisko:
Name and surname:
Tytuł/stanowisko:
Title/position:
Adres:
Address:
Telefon:
Phone:
ŹRÓDŁO WIEDZY NA TEMAT STUDIÓW MBA
Where have you learnt about MBA studies?
Reklama w prasie:
Ads in dailies/Ads in professional journals:

np. Forbes, Gazeta Krakowska etc.
Informator o studiach:
Brochure:
Reklama w Internecie:
Ads on the web:
Strona internetowa UEK
CUE website

Reklama na portalach internetowych np. marr.pl, tarr.pl, wp.pl, tokfm.pl etc
ads on the website e.g. marr.pl, tarr.pl, wp.pl, tokfm.pl etc

Wyszukiwarka google
Google search

mbaportal.pl


Prezentacja KSB na innych stronach internetowcyh
Presentation of CSB on the another website e.g. pespektywy.pl , uczelnie.pl etc

Reklama zewnętrzna:
Outdoor ads:
Reklama w radiu:
Radio ads:
Absolwenci KSB:
CSB Alumni:
Inne:
Other sources:
ŹRÓDŁO FINANSOWANA STUDIÓW
Source of financing studies
Opłata rekrutacyjna:
* Executive MBA oraz International MBA 200 Euro lub 850 PLN;
* MBA IT 850 PLN;
* MBA KSB+Master 100 EUR lub 450 PLN
Recruitment fee:
* Executive MBA and International MBA 200 Euro or 850 PLN;
* MBA IT 850 PLN;
* MBA KSB+Master 100 EUR or 450 PLN
osoba fizyczna (individual payment)
osoba prawna (company payment)
Executive MBA - 13100 EURO lub/or 59000 PLN
sem. I (30%) - 3930 EURO lub/or 17700 PLN:
osoba fizyczna % (individual payment, % of tuition)
osoba prawna % (company payment, % of tuition)
sem. II (25%) - 3275 EURO lub/or 14750 PLN:
osoba fizyczna % (individual payment, % of tuition)
osoba prawna % (company payment, % of tuition)
sem. III (25%) - 3275 EURO lub/or 14750 PLN:
osoba fizyczna % (individual payment, % of tuition)
osoba prawna % (company payment, % of tuition)
sem. IV (20%) - 2620 EURO lub/or 11800 PLN:
osoba fizyczna % (individual payment, % of tuition)
osoba prawna % (company payment, % of tuition)
International MBA - 12500 EURO lub/or 57000 PLN
sem. I (30%) - 3750 EURO lub/or 17100 PLN:
osoba fizyczna % (individual payment, % of tuition)
osoba prawna % (company payment, % of tuition)
sem. II (25%) - 3125 EURO lub/or 14250 PLN:
osoba fizyczna % (individual payment, % of tuition)
osoba prawna % (company payment, % of tuition)
sem. III (25%) - 3125 EURO lub/or 14250 PLN:
osoba fizyczna % (individual payment, % of tuition)
osoba prawna % (company payment, % of tuition)
sem. IV (20%) - 2500 EURO lub/or 11400 PLN:
osoba fizyczna % (individual payment, % of tuition)
osoba prawna % (company payment, % of tuition)
MBA IT - 42000 PLN
CENA OBOWIĄZUJE TYLKO DLA REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
sem. I (30%) - 12600 PLN:
osoba fizyczna % (individual payment, % of tuition)
osoba prawna % (company payment, % of tuition)
sem. II (25%) - 10500 PLN:
osoba fizyczna % (individual payment, % of tuition)
osoba prawna % (company payment, % of tuition)
sem. III (25%) - 10500 PLN:
osoba fizyczna % (individual payment, % of tuition)
osoba prawna % (company payment, % of tuition)
sem. IV (20%) - 8400 PLN:
osoba fizyczna % (individual payment, % of tuition)
osoba prawna % (company payment, % of tuition)
MBA KSB + MASTER - 7500 EURO lub/or 33000 PLN
sem. I (50%) - 3750 EURO lub/or 16500 PLN:
osoba fizyczna % (individual payment, % of tuition)
osoba prawna % (company payment, % of tuition)
sem. II (25%) - 1875 EURO lub/or 8250 PLN:
osoba fizyczna % (individual payment, % of tuition)
osoba prawna % (company payment, % of tuition)
sem. III (25%) - 1875 EURO lub/or 8250 PLN:
osoba fizyczna % (individual payment, % of tuition)
osoba prawna % (company payment, % of tuition)

Jeżeli studia finansuje pracodawca, do kwestionariusza osobowego proszę dołączyć wypełnioną przez pracodawcę KARTĘ ZGŁOSZENIA.
In case the MBA study is financed by candidate's company, please enclose to the questionnaire an APPLICATION FORM filled in by the employer.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

I agree to the processing of my personal data contained in the form for marketing purposes conducted by the Cracow University of Economics - Cracow School of Business in accordance with art. 6 par. pt. I in the General Data Protection Regulation (GDPR).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych / Information obligation (GDPR)


Zarejestruj dane, a następnie wydrukuj wyświetloną ankietę, podpisz ją i dostarcz, wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, do Biura Studiów MBA Krakowskiej Szkoły Bizesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Please register displayed data and print the questionnaire, sign it and deliver together with other needed documents to MBA Office - Cracow School of Business at Cracow University of Economics.