KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
na studia podyplomowe
 
RODZAJ STUDIÓW
Specjalizacja:
Wybór specjalizacji dotyczy tylko MBA General Managementt:
DANE OSOBOWE
Nazwisko:
Imię (Imiona):
zgodnie z dowodem osobistym
Płeć: mężczyzna kobieta
Imię ojca:
Imię matki:
Data urodzenia: dd-mm-rrrr
Urodzony(a) w:
zgodnie z dowodem osobistym
Obywatelstwo (kraj):
Karta stałego pobytu:
wypełniają obcokrajowcy
Karta Polaka:
wypełniają obcokrajowcy
Kraj, w którym została wydana wiza:
wypełniają obcokrajowcy
Pochodzenie: polskie niepolskie
DANE IDENTYFIKACYJNE
Nr PESEL:
wypełniają obywatele polscy
Nr dowodu osobistego / nr paszportu:
ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA
Kod pocztowy, miejscowość:
Typ miejscowości: miasto wieś
Ulica, nr domu, nr mieszkania:
ADRES DO KORESPONDENCJI wypełnij, jeśli inny niż adres zameldowania
Kod pocztowy, miejscowość:
Typ miejscowości: miasto wieś
Ulica, nr domu, nr mieszkania:
DANE KONTAKTOWE
Telefon domowy:
Telefon komórkowy:
Adres email:
UKOŃCZONE STUDIA WYŻSZE
Rodzaj:
Pełna nazwa szkoły wyższej:
zgodna z zapisem w dyplomie
Miejscowość:
Rok ukończenia: NNNN
Ukończony kierunek:
w przypadku braku kierunku wpisz specjalność
Tytuł zawodowy:
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Miejsce pracy:
Czas zatrudnienia:
Pełnione stanowisko:
Zakres odpowiedzialności:
Miejsce pracy:
Czas zatrudnienia:
Pełnione stanowisko:
Zakres odpowiedzialności:
Miejsce pracy:
Czas zatrudnienia:
Pełnione stanowisko:
Zakres odpowiedzialności:
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Forma: płacę indywidualnie
płaci pracodawca
(do kwestionariusza osobowego prosze dołączyć wypełnioną przez pracodawcę kartę zgłoszenia)

Informacja o opłatach - dla osób pokrywających koszty studiów we własnym zakresie
Wpłaty dokonuje się na indywidualne konto. Numer indywidualnego konta podany jest na harmonogramie opłat, który zostanie wysłany wraz informacją o przyjęciu na studia, po złożeniu dokumentów i zapisie na studia.

Faktury VAT
Dla osób indywidualnych - faktury VAT za wpłacone czesne wystawiane będą nie później niż siódmego dnia od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Uczelni (indywidualnym koncie słuchacza). Faktury VAT wystawiane są wyłącznie na osobę indywidualną, która dokonała przelewu czesnego na konto Uczelni.
Proszę zgłaszać do Biura Studiów Podyplomowych (telefonicznie lub mailem) prośbę o fakturę VAT zaraz po dokonaniu wpłaty za studia.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią "Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie" (plik do pobrania) oraz "Regulaminu odpłatności związanych z procesem kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie" (plik do pobrania)

Zarejestruj dane, a następnie wydrukuj wyświetloną ankietę, podpisz ją i dostarcz, wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, do Biura Studiów Podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych